zachmurzenie duże
12°
środa
Reklama
RIO wykazało problemy z wysłaniem wójta na urlop. Wójt zyskał na tym ponad 26 tys. zł
25 lutego 2021 r. | 08:30
8

Kolejne uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, która skontrolowała Urząd Gminy Rędziny, dotyczyły sprawozdawczości i wynagrodzeń.

Chodzi m.in. o brak wykazania rozchodów i przychodów z tytułu pożyczek udzielanych z budżetu oraz zaniechania udzielenia Wójtowi Pawłowi Militowskiemu urlopu, za co pobrał 26 139,06 zł.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W zakresie sprawozdawczości:
- Nieprawidłowo sporządzono sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r. poprzez brak wykazania rozchodów i przychodów z tytułu pożyczek udzielanych z budżetu. W pozycji D12 – „Spłata udzielonych pożyczek” wykazano kwotę 0,00 zł, w pozycji D22 – „Udzielone pożyczki” wykazano 0,00 zł. Zgodnie z ewidencją do konta 250 – „Należności finansowe” w roku 2018 przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek wynosiły 150.000,00 zł natomiast rozchody z tytułu pożyczek udzielonych wyniosły 10.000,00 zł. Powyższym naruszono § 9 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 109 z późn. zm.) zgodnie z którym, kierownicy jednostek, kierownicy jednostek obsługujących i naczelnicy urzędów skarbowych są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Zgodnie natomiast z zasadami sporządzania sprawozdania NDS zawartymi w § 12 pkt 5 lit. b oraz pkt 6) instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowiącej załącznik nr 36 do ww. rozporządzenia:
- dane dotyczące przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego po stronie wykonania, dotyczące przychodów z tytułu: spłat udzielonych pożyczek, prywatyzacji majątku - powinny być zgodne z wykonanymi przychodami wynikającymi z urządzeń księgowych za dany okres sprawozdawczy,
- dane dotyczące rozchodów jednostki samorządu terytorialnego po stronie wykonania powinny być zgodne z wykonanymi rozchodami, wynikającymi z urządzeń księgowych za dany okres sprawozdawczy.

Sprawozdanie NDS za rok 2018 zostało podpisane przez: p. Pawła Militowskiego – Wójta Gminy Rędziny i p. Anetę Wiśniewską – ówczesnego Skarbnika Gminy Rędziny. Przygotowanie danych do sprawozdania należało do zadań pracowników Referatu Finansowego. Nadzór tym zakresie sprawowała p. Aneta Wiśniewska – ówczesny Skarbnik Gminy Rędziny.

Wniosek nr 11
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy Rędziny w zakresie prawidłowego wykazywania w sprawozdaniu Rb-NDS danych dotyczących przychodów i rozchodów z tytułu pożyczek udzielanych z budżetu, zgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, stosownie do § 9 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1564 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 5 lit. b oraz pkt 6) instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowiącej załącznik nr 36 do ww. rozporządzenia, mając na uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

W zakresie wynagrodzeń:

W latach 2017 - 2018 zaniechano udzielenia p. Pawłowi Militowskiemu – Wójtowi Gminy Rędziny w terminie do 30 września zaległego urlopu wypoczynkowego za 2016 r. i 2017 r., czym naruszono art. 168 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.), zgodnie z którym urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z planem urlopu, należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

W związku z upływem kadencji Wójtowi Gminy Rędziny wypłacono w dniu 26 listopada 2018 r. ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, w tym za 19 dni urlopu z 2016 r. oraz za 26 dni urlopu z 2017 r. w kwocie 26.139,06 zł brutto.

Czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Rędziny wykonywał od dnia 15 września 2015 r do dnia 15 kwietnia 2018 r. p. Krzysztof Popiel – były Sekretarz Gminy Rędziny, a w okresie od dnia 29 czerwca 2018 r. p. Aneta Wiśniewska – były Skarbnik Gminy Rędziny.

Wniosek nr 12
Zapewnić prawidłowe udzielanie urlopów Wójtowi Gminy Rędziny zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) mając na uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).8 odpowiedzi na “RIO wykazało problemy z wysłaniem wójta na urlop. Wójt zyskał na tym ponad 26 tys. zł”

 1. !@#$ pisze:

  Mam pytanie do ludzi znających się na tych przepisach dt. RIO itd… skoro jest tyle nieprawidłowości to jakie mogą zostać wyciągnięte konsekwencje wobec gminy / pracowników ug ?

  11
  1
 2. Mieszkanka Gminy pisze:

  wójt urlop to miał na co dzień w pracy !!!
  Jak pokazuje protokół pokontrolny RIO !!!

  27
  1
 3. Koniniok pisze:

  Ale czy wobec wójta wykonujący obowiązki z zakresu prawa pracy mogli odmówić wypłaty ekwiwalentu i wysłać goscia na urlop?
  To jest wszystko chore od samego początku. Zlikwidować samorządy szczególnie rady a wójtowie burmistrzowie prezydenci miast powoływani muszą być przez organa centralne. Inaczej Polskę czeka katastrofa!!!!!!

  11
  8
 4. Ww pisze:

  A co ze stadionem?

  10
  1
  • Obibok pisze:

   Jak to co ze stadionem. Ićta do posłów ziemi częstochowskiej i tam pytajta . Tam poszło pismo wójta i wspierajacych jego pomysł prezesów klubów !!!

   10
  • Mieszkanka Gminy pisze:

   Była , jest i pozostanie jednie Wizualizacja stadionu marzeń naszego wójta

   Przy takim zarządzeniu finansami 20 mln. zł zadłużenia na koniec 2020 r. !!!
   Po 12 dniach 2021 r. mamy 2 mln. zł deficytu .

   Musimy się modlić aby na najbliższej sesji rady gminy deficyt nam jeszcze nie powiększył !!!

   Pożyjemy zobaczymy jakie nowe kosztowne pomysły i wizualizacje wymyśli dla nas wójt !!!

   PUK !!! PUK !!! PUK !!!
   Gdzie to lepsze jutro PUK !!! PUK !!! PUK !!!

 5. Mieszkańcy Gminy pisze:

  Dzisiaj, w Mstowie odbędzie się sesja rady gminy. Jako pkt 6 porządku posiedzenia rady, uwzględniono podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Rędziny pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
  Pytamy wojta. Na co będą przeznaczone te ewentualnie przyznane gminie pieniądze. ????Czyżby skarbiec gminy był pusty !?????
  A , co stało się z ponad 7 milionowa nadwyżka budżetową pozostawiona przez byłego wójta Waldemara Chmielarza????

  10
  1
 6. nurek bez płetw pisze:

  Po co było brać się za rządzenie jak się o tym nie ma zielonego pojęcia !!!

  7
  1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *