zachmurzenie duże
12°
środa
Reklama
Radni kolejny raz zmienią budżet
05 marca 2020 r. | 12:08
0

We wtorek 10 marca w Urzędzie Gminy Rędziny odbędzie się sesja Rady Gminy Rędziny, podczas której radni kolejny raz zmienią budżet na 2020 rok.

Sesja rozpocznie się o godz. 14:30.

porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych, czy do protokołu z XXI i XXII sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2032
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2020 roku.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego procedury i szczegółowe warunki udzielania oraz rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rędziny na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny, realizowanych przez osoby fizyczne.
11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Gminy Rędziny.
12.Przyjęcie sprawozdań:
• z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rędziny na lata 2019- 2021,
• z zakresu wspierania rodziny i systemu Pieczy zastępczej w Gminie Rędziny za 2019 rok, w tym zadania Asystenta Rodziny,
• z działalności Gminnego Zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2019 rok oraz sprawozdania za 2019 rok z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gminy Rędziny na lata 2019-2021.
13.Wolne wnioski oraz korespondencja Rady Gminy.
14.Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Gminy Rędziny.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *