bezchmurnie
10°
10°
sobota
Reklama
Problemy z poprawnym rozliczeniem m.in. służbowych wyjazdów wójta
19 lutego 2021 r. | 13:11
18

Kolejne cztery wnioski po kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dotyczyły uwag do pracy księgowości w Urzędzie Gminy Rędziny, a w szczególności podróży służbowych pracowników Urzedu Gminy Rędziny, w tym Wójta Gminy Rędziny.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W 2018 r. do rozliczenia kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Gminy Rędzin przyjmowano nieprawidłowo sporządzone dokumenty polecenia wyjazdu służbowego (delegacji), co polegało na rozliczeniu kosztów wyjazdów służbowych do innych miejscowości od wskazanych w poleceniu wyjazdu służbowego przez pracodawcę jak również w innym terminie wyjazdu od wskazanego przez pracodawcę.

Powyższe było niezgodne z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.), stosownie do którego dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują.

Ponadto, stosownie do postanowień § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167), miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży krajowej określa pracodawca.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 4, § 6 i § 8 Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych wprowadzonej zarządzeniem Nr 0050.52.2017 Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 kwietnia 2017 r.:
- podstawą księgowań są dowody źródłowe (dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej): wewnętrzne np. delegacje służbowe,
- dowody księgowe powinny być: rzetelne – czyli zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują,
- wszelkie dokumenty stanowiące podstawę księgowania powinny być poddane kontroli pod względem: merytorycznym (rzeczowym), formalno-rachunkowym,
- kontrola formalno-rachunkowa polega na ustaleniu, że dokumenty wystawione zostały w sposób technicznie prawidłowy, zawierają wszystkie elementy prawidłowego dowodu.

Powyższe stwierdzono na przykładzie trzynastu poleceń wyjazdu służbowego wystawionych w okresie styczeń – wrzesień 2018 r. m.in. dla: Wójta Gminy Rędziny, byłego Zastępcy Wójta Gminy Rędziny, byłego Sekretarza Gminy oraz pozostałych pracowników Urzędu Gminy Rędziny.

Przyczyną powyższej nieprawidłowości było niewłaściwe sprawdzenie ww. dokumentów (tj. dowodów księgowych stanowiących podstawę dokonania wydatków oraz zapisów w ewidencji księgowej) pod względem formalnym przez pracowników Urzędu odpowiedzialnych za sprawdzenie delegacji i potwierdzenie ich prawidłowości pod tym względem.

Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez p. Pawła Militowskiego – Wójta Gminy Rędziny wszystkie wyjazdy służbowe pracowników faktycznie się odbyły w terminach i do miejscowości wskazanych przez pracowników w rozliczeniu delegacji i wydatki z tytułu zwrotu tych kosztów były zasadne. Natomiast nieprawidłowość wynikała z przyjętej praktyki rozliczania kilku wyjazdów służbowych na jednym druku polecenia wyjazdu służbowego w celu ograniczenia ilości dokumentów.

Ponadto, stwierdzono trzy przypadki wystawienia polecenia wyjazdu służbowego dla p. Pawła Militowskiego – Wójta Gminy Rędziny przez osobę nieupoważnioną do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta gminy. Powyższe było niezgodne z art. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Zgodnie z art. 8 ustawy o pracownikach samorządowych, pracodawcą wójta jest urząd gminy. Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności - wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba zastępująca lub sekretarz gminy. Powyższe stwierdzono w przypadku poleceń wyjazdu służbowego: Nr 2343.1.2018 z dnia 2 stycznia 2018 r., Nr 2343.117.2018 z dnia 11 maja 2018 r., Nr 2343.100.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r., które zostały wystawione (podpisane) przez p. Mariusza Spiechowicza – byłego Zastępcę Wójta Gminy Rędziny. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Rędziny wykonywał p. Krzysztof Popiel – były Sekretarz Gminy Rędziny, natomiast do kontroli nie przedłożono upoważnienia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych dla p. Marusza Spiechowicza – byłego Zastępcy Wójta Gminy Rędziny.

Zadania w zakresie sprawdzania dokumentów księgowych pod względem formalnorachunkowym należały do pracowników Referatu Finansowego. Nadzór w tym zakresie pełniła p. Aneta Wiśniewska – ówczesny Skarbnik Gminy Rędziny.

Wniosek nr 7
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy Rędziny w zakresie dokonywania prawidłowej kontroli formalno-rachunkowej poleceń wyjazdów służbowych, będących wewnętrznymi dowodami księgowymi, w celu zapewnienia ich rzetelności, stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167) oraz § 4, § 6 i § 8 Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych wprowadzonej zarządzeniem Nr 0050.52.2017 Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 kwietnia 2017 r., mając na uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

Wniosek nr 8
Zapewnić wystawianie poleceń wyjazdów służbowych dla Wójta Gminy Rędziny wyłącznie przez osoby upoważnione do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy, mając na uwadze art. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167).

W latach 2016 - 2020 (do dnia zakończenia kontroli) operacje gospodarcze związane z lokowaniem środków pieniężnych z rachunku budżetu na rachunku lokaty były ujmowane na koncie 140 – „Środki pieniężne w drodze” (subkonto 140-1) zamiast na koncie 133 – „Rachunek budżetu” (na odpowiednio wydzielonym subkoncie tego konta). Powyższe dotyczyło lokowania środków na tzw. lokacie „overnight” na wydzielonym rachunku technicznym depozytu automatycznego do rachunku bieżącego budżetu. Powyższe było niezgodne z zasadami funkcjonowania konta 133 – „Rachunek budżetu” oraz konta 140 – „Środki pieniężne w drodze” zawartymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 z późn. zm.), a następnie w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.).

Stosownie do powyższych zasad, konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu. Na koncie 133 ujmuje się również lokaty dokonywane ze środków rachunku budżetu. Konto 140 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze, w tym:
- środków otrzymanych z innych budżetów w przypadku, gdy środki te zostały przekazane w poprzednim okresie sprawozdawczym i są objęte wyciągiem bankowym z datą następnego okresu sprawozdawczego;
- kwot wpłacanych przez inkasentów za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do banku z tytułu dochodów budżetowych w przypadku potwierdzenia wpłaty przez bank w następnym okresie sprawozdawczym;
- przelewów dochodów budżetowych zrealizowanych przez bank płatnika w okresie sprawozdawczym i objętych wyciągami bankowymi z rachunku bieżącego budżetu w następnym okresie sprawozdawczym.

Tożsame zasady funkcjonowania konta 133 i konta 140 zawarto w zakładowym planie kont dla budżetu gminy Rędziny stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050.167.2019 Wójta Gminy Rędziny z dnia 31 grudnia 2019 r. oraz w poprzednio obowiązujących zakładowych planach kont dla budżetu gminy Rędziny przyjętych do stosowania odpowiednio: zarządzeniem Nr 0050.147.2018 Wójta Gminy Rędziny z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Rędziny oraz zarządzeniem Nr 61/2012 Wójta Gminy Rędziny z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu gminy i jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.

Środki pieniężne pozostające na dzień 31 grudnia 2019 r. na ww. rachunku lokaty w kwocie 7.211.998,63 zł wykazano w bilansie budżetu za rok 2019 oraz w sprawozdaniu Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2019 r.

Ewidencjonowanie operacji gospodarczych dotyczących środków pieniężnych na rachunkach bankowych należało do pracowników Referatu Finansowego. Nadzór w tym zakresie sprawowały: od 1 stycznia 2016 r. do 23 lutego 2017 r. p. Maria Borówka - ówczesny Skarbnik Gminy Rędziny, w okresie od 1 marca 2017 r. do 21 lutego 2019 r. p. Aneta Wiśniewska – ówczesny Skarbnik Gminy Rędziny, od 7 marca 2019 r. p. Aneta Pasieka – Skarbnik Gminy Rędziny.

Wniosek nr 9
Ujmować operacje gospodarcze dotyczące lokowania środków pieniężnych z rachunku budżetu na rachunku depozytu automatycznego (lokata overnight) w ewidencji konta 133 – „Rachunek budżetu”, zgodnie z zakładowym planem kont dla budżetu ustalonym zarządzeniem Nr 0050.167.2019 Wójta Gminy Rędziny z dnia 31 grudnia 2019 r., a także z zasadami funkcjonowania tego konta określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

W latach 2016 - 2020 (do dnia zakończenia kontroli) nie prowadzono ewidencji szczegółowej do pozabilansowego konta 980 – „Plan finansowy wydatków budżetowych”.

Powyższe było niezgodne z opisem tego konta zawartym w załączniku nr 3 do poprzednio obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 z późn. zm.), a następnie w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm. ).

Stosownie do opisu sposobu prowadzenia tego konta zawartym w załączniku nr 3 do ww. rozporządzeń, konto 980 jest kontem pozabilansowym Urzędu i służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych. Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego wydatków budżetowych. Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy oraz jego zmiany.

W prowadzonej ewidencji do tego konta (przedłożonej do kontroli) ujmowano na podstawie dowodu księgowego PK łączną kwotę planowanych oraz wykonanych wydatków Urzędu (sumę planu i sumę wydatków dla wszystkich działów klasyfikacji budżetowej) na koniec każdego miesiąca. Nie prowadzono ewidencji szczegółowej do tego konta wg podziałki klasyfikacji budżetowej.

Powyższe było również niezgodne z opisem tego konta zawartym w zakładowym planie kont dla Urzędu Gminy w Rędzinach przyjętym zarządzeniem Nr 61/2012 Wójta Gminy Rędziny z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu gminy i jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach (ze zmianami), a następnie zarządzeniem Nr 0050.147.2018 Wójta Gminy Rędziny z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Rędziny.

Natomiast w kolejnym zakładowym planie kont dla Urzędu Gminy w Rędzinach przyjętym zarządzeniem Nr 0050.167.2019 Wójta Gminy Rędziny z dnia 31 grudnia 2019 r. nie wskazano sposobu prowadzenia ewidencji szczegółowej do ww. konta 980.

Powyższe było niezgodne z ww. rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn.zm.), zgodnie z którym jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące: sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej: zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń.

Prawidłowe zorganizowanie rachunkowości jednostki należało do zadań Skarbnika Gminy Rędziny, funkcję tą pełniły: p. Maria Borówka - do 23 lutego 2017 r., p. Aneta Wiśniewska - od 1 marca 2017 r. do 21 lutego 2019 r., p. Aneta Pasieka - od 11 marca 2019 r.

Wniosek nr 10
Uzupełnić zakładowy plan kont dla Urzędu Gminy Rędziny o sposób prowadzenia ewidencji szczegółowej do konta pozabilansowego 980, stosownie do zasad funkcjonowania tego konta określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342), mając na uwadze art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn.zm.) oraz zaprowadzić ewidencję szczegółową do tego konta w sposób określony
w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia.18 odpowiedzi na “Problemy z poprawnym rozliczeniem m.in. służbowych wyjazdów wójta”

 1. !@#$ pisze:

  Istnieje jakieś zestawienie według ilości niepoprawności po kontroli z RIO z podziałem na gminy z powiatu częstochowskiego? Ciekawi mnie jak wyglądamy na tle innych gmin czy to aż taki dramat jak mi się wydaje

  19
  1
  • Mieszkanka Gminy pisze:

   Zapewne pytasz o ” Ranking najgorzej pracujących urządów gmin “.
   Zapewne Urząd Gminy w Rędzinach jest na czele takiego rankingu to co dzieje się u nas nie mieści się w żadnych rankingach.W tym zakresie wszystkich bijemy na głowę !!!

   16
 2. Mieszkańcy Gminy pisze:

  Skandal.!!!
  Tam chyba na zasadzie wzajemności i uznaniowo wymieniano się poleceniami wyjazdów., a ciemny ludzie za to wszystko płacił !!!
  Gdzie była w tamtym okresie Komisja Rewizyjna. Czy kontrolowała zagadnienia opisane w Wystąpieniu RIO. Z jakim skutkiem. ?
  Panie Redaktorze prosimy uzyskać informacje na temat wyjazdów wojta i jego zastepcy. Dowiemy się ile
  kasy pochłonęli budżetu.Chodzi oczywiście o czas od pierwszej kadencji do teraz.
  Kogo do współpracy dobrał sobie wójt , aby stworzyć nam, jak się teraz okazało , wyimaginowane lepsze jutro……!!!!!

  26
  • Mieszkanka Gminy pisze:

   Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny w poprzedniej kadencji (2014 -2018 ) był ”
   Szymon Wiśniewski radny z listy Pawła Militowskiego oraz członkowie komisji
   Agnieszka Bajor radna z listy Pawła Militowskiego
   Jolanta Bloma radna z listy Pawła Militowskiego
   Łukasz Kulesza radna z listy Pawła Militowskiego
   Dominik Glica radny z listy Waldemara Chmielarza zatrudniony na Gminnej Hali Sportowej najpierw przez Urząd Gminy a później przez GOK w Rędzinach a jeszcze później dodatkowo w Szkole Podstawowej w Koninie

   kto miał kontrolować wyjazdy , delegacje wójta jego radni i radny na garnuszku gminy ???

   28
   • Redziniak pisze:

    Czy do ludzi już dociera jak funkcjonuje rędziński samorząd. !?
    Ludzie opamiętajcie się w porę , zróbcie Referendum odwołujące wójta u te radę Gminy!!
    Czy pozwolicie na dalsze działania tym ludziom??

    19
 3. Geodeta pisze:

  Teraz się domyślamy dlaczego wójt tak pragnie zamknąć gębę Redaktorowi. !

  30
 4. komentarz pisze:

  Jak piszesz o poprzednim to się puknij mocno w czoło bałwana spreparował synuś Wierzbickiej za to, że została przez niego zwolniona, bo chciała rządzić Rędzinami. Dobrze sprawdż informacje, a później puszczaj w eter, poprzedniemu ten nie dorasta do pięt. Zobacz idioto ile zostawił nadwyżki budżetowej ponad 7 mln zł, ten to roztrwonił i zadłużył gminę niebotycznie. Tak bardzo ci ten odpowiada, że nas okrada rozdaje swoim kochankom kasę na lewo i prawo. W naszej gminie nigdy nie było referatów, bo są niepotrzebne. Militowski je stworzył żeby swoim kochankom dać kierownicze stołki i wysokie pensje. To też ci nie przeszkadza, bo nam bardzo. Zatrudnił z obcych miejscowości pracowników jakby w naszej gminie nie było ludzi wykształconych, którzy na pewno sprostaliby wymaganiom urzędnika gminnego. Obcy nic nie zostawia nawet subwencja skarbowa idzie do innej gminy. Tylko bierze ciepłą pensyjkę, a jak pracują to najlepiej widać po kontroli RIO i uchylanch uchwałach przez wojewodę To też ci nie przeszkadza. Przedstaw dowody, że poprzedni zabrał 100tys. zł za delegacje, bo powinien cię oskarżyc za pomówienia!!!!!!!!!!!!!!

  6
  1
 5. Justysia pisze:

  Czy radni myślą o obniżeniu pensji wojtowi w związku z uwagami RIO?

  20
 6. Fikoł pisze:

  Radni to myślą co by tu jeszcze zrobić dla gminy co by tu jeszcze zrobić…….

  14
  1
 7. Obserwator pisze:

  O jaaaa… Czy wy w ogóle czytacie czego dotyczą te wielkie problemy? Przecież nie chodzi o to, że ktoś w Gminie nadużywał wyjazdów służbowych. Chodzi zwyczajnie o błędy w księgowaniu. Wielka mi afera…
  Wójt ma prawo do służbowych podróży i zwyczajnie z tego korzysta. Każdy pełniąc taką funkcję robiłby tak samo, tym bardziej, że nie bardzo wiem czy wyjazd służbowy wójta może się odbywać bez delegacji służbowej. Bo co w sytuacji np.: wypadku? Jeśli nie będzie miał delegacji to wypadek w pracy czy nie? Tuczy się to z resztą każdego pracownika Gminy.

  1
  12
  • Aguś pisze:

   Stary, ty tak na poważnie czy robisz sobie z ludzi jaja?
   To są pieniądze budżetowe (publiczne) i nawet ten przysłowiowy grosz powinien być zaksięgowany zgodnie z prawem !!
   Wystawianie delegacji wojtowi przez osoby nieupowaznione , świadczy o braku znajomości podstawowych przepisów prawa. A to świadczy o dyletanctwie .
   Nas interesuje fakt, ile wójt od początku działania zgarnął do kieszeni naszych, publicznych pieniędzy, w związku z delegacjami!

   10
   • Obserwator pisze:

    Kobieto, twierdzisz, że wójt zgarnął do kieszeni pieniądze publiczne za delegacje. Delikatnie mówiąc to pomówienie… Z tego artykułu nie wynika, że jakiekolwiek pieniądze zostały sprzeniewierzone. Księgowość, będzie pewnie teraz księgowała zgodnie z wytycznymi, a ewentualne delegacje dla wójta też już wiedzą kto może a kto nie może podpisać. Proste. Wielka mi afera.
    Problemem by było gdyby po kontroli okazało się, że wójt przejeździł delegacje na 100 tysięcy i nie miał żadnych kwitów na to, ale tak oczywiście nie było, więc twierdzę, że nie zgarnął do kieszeni ani złotówki z delegacji.

    • Mieszkańcy Gminy pisze:

     Obsereatorze……Sorry . ale ….rozwalasz ludzi tymi bzdurami , które wypisujesz. Tak , to jest dla przeciętnego Podatnika afera, aby nie postępować zgodnie z wytycznymi i prawem korzystając z pieniędzy publicznych!
     Wystąpienie Prezesa RIO jest dla gminy przytłaczające. Nie sądzisz?
     Wytłumacz to Podatnikowi który na Was łozy, że wszystko jest cacy a wystąpienie , no cóż , napisali , my robimy dalej swoje. Za bardzo się tym nie przejmujemy !!!
     Podatnik, chce widzieć każda złotówkę skrupulatnie wydaną i zgodnie z prawem zaksięgowaną. Zgodnie z prawem!!!!!
     Czy, nie możecie sobie tego wreszcie przyswoić, że Podatnik chce też wiedzieć w jaki sposób i na co, wydawane są Jego pieniádze i chce mieć informacje na ten temat.
     Nie wolno nic przed Podatnikiem ukrywać!!!!!

     • Obserwator pisze:

      Po pierwsze to nie łożysz na mnie, i śmiem domniemywa, że płacę odrobinę większe podatki od Ciebie…
      Po drugie pytam: czytałeś o czym pisze RIO jeśli chodzi o delegacje?
      Ja się nie doczytałem, że choćby złotówka została ukradziona!
      Co ma Tobie podatniku pokazać wójt jeszcze? Jechał gdzieś tam i ma na to delegacje proste jak budowa cepa co Ci ma jeszcze przedstawić? Ludzie…
      OK – RIO wskazało uchybienia i należy je poprawić.
      Jeśli ta kontrola znalazłaby jakąkolwiek defraudację mielibyśmy powiadomienie do prokuratury.

     • Wolnomurarz pisze:

      Gościu, robisz tu za trolla?
      Skoro gość jedzie w delegację, ponosi jakieś koszty, które mu są potem zwracane. !!
      Chce wiedzieć ile wydaliśmy na delegację dla wójta od początku jego pontyfikatu.
      Krótko i na temat.
      Tak, ja takich jak ty utrzymuje z podatków i innych danin. !!!!!

     • Koniniok pisze:

      Obserwator gdzie widzisz w postach zdanie o defraudacji. Ciągle mowa o RIO i szeregu nieprawidłowościach które dyskwalifikuja wójta radę Gminy oraz poszczególnych pracowników.
      Referendum, a nie polemika z takimi jak ty.

     • Obserwator pisze:

      Co się unosisz? Rozumiem, że można na tym forum prezentować tylko jedną linię? Błagam.
      Co innego jest pokazać gdzie jeździł wójt, a co innego jest w temacie artykułu.
      Nie utrzymujesz mnie ze swoich podatków…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *