bezchmurnie
21°
19°
sobota
Reklama
Gmina poszukuje nowego rachmistrza
16 czerwca 2020 r. | 12:33
2

Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem prac spisowych na terenie Gminy Mstów w ramach spisu rolnego w terminie od dnia 1 września 2020 r do dnia 30 listopada 2020 r.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełniać następujące wymagania:
  1. być osobą pełnoletnią;
  2. zamieszkiwać na terenie danej gminy;
  3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
  4. posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Kandydat na rachmistrza terenowego:
  • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
  • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
 4. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
 5. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 6. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.
 7. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
  • zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
  • kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);
  • informacja dotycząca RODO (zał. 3).
 8. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020r.” w terminie od dnia 15.06.2020r. do 08.07.2020r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.


2 odpowiedzi na “Gmina poszukuje nowego rachmistrza”

 1. Zuza lalka nieduża pisze:

  Nie wiem, czy przeoczyłam, ale nie zauważyłam wynagrodzenia za prace rachmistrza spisowego. Wydaje mi się, że jest to kwota 37zl brutto od jednego przeprowadzonego wywiadu.
  Jestem ciekawa, kto zostanie tym szczesliwcem. Czy będą to pracownicy gminy lub ich rodziny.
  Czas pokaże.

  14
  1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *