zachmurzenie umiarkowane
12°
11°
sobota
Reklama
Kontrola RIO wykazała, że nikt nie panuje nad urzędnikami!
05 lutego 2021 r. | 12:38
8

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach opublikował wystąpienie pokontrolne dotyczącej przeprowadzonej przez pracowników RIO w dniach d 27 kwietnia 2020 r. do 24 lipca 2020 r. kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Rędziny, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 24 lipca 2020 r.

Wyniki tej kontroli są przerażające. W Urzędzie nikt nie panuje nad pracownikami, jest wiele uwag do ich pracy.

W najbliższych dniach przedstawię poszczególne wnioski z tej kontroli.

Z całością można zapoznać się TUTAJ.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W zakresie zamówień publicznych:
- W zakresie przygotowania i przeprowadzenia w 2019 r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne pn.: „Budowa ogólnodostępnej aktywności ruchowej sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Kościelec”, a następnie jego realizacji
stwierdzono, że:
- wezwano wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentu na potwierdzenie, że spełnia on wymagany warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej, tj. dysponowania osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności branży konstrukcyjno-budowlanej, który wykraczał poza katalog dokumentów jakich mógł żądać zamawiający od wykonawcy, ustalony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

Zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 4 pkt 10 ww. rozporządzenia, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający może żądać następujących dokumentów: wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Ponadto, stosownie do art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W wezwaniu z dnia 26 września 2019 r. do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu zażądano od tego wykonawcy na potwierdzenie spełniania ww. warunku, oprócz wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, również kserokopii dokumentu potwierdzającego aktualną przynależność do okręgowej izby inżynierów budownictwa osoby wskazanej jako kierownik budowy.

Dokument ten nie został wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako dokument składany przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Zgodnie z zamieszczonym w pkt III.5 ogłoszenia o zamówieniu wykazem dokumentów składanych przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego, na potwierdzenie spełniania powyższego warunku wykonawca obowiązany był złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności, odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- w protokole postępowania w pozycji 27 – „załączniki do protokołu” nie wskazano wszystkich dokumentów stanowiących zgodnie z art. 96 ust. 2 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych załączniki do protokołu, tj.:
- ofert wykonawców wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania,
- wezwania wykonawcy do złożenia wymaganych dokumentów
- zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Powyższym naruszono § 2 ust. 2 pkt 21 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128), zgodnie z którym protokół w zależności od zastosowanego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera informacje, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz informacje dotyczące załączników do protokołu. Stosownie do art. 96 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. Zgodnie ze wzorem protokołu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia, w pozycji 27 – „Załączniki do protokołu” należy wymienić wszystkie załączniki.

W ww. postępowaniu dokumenty te zostały zgromadzone i sporządzone, natomiast nie zostały wymienione w ww. protokole.

- w protokole postępowania w pozycji 14 – „Wezwanie do złożenia, uzupełniania, poprawienia lub wyjaśnienia dokumentów, oświadczeń, pełnomocnictw” w części dotyczącej zastosowania art. 26 ust. 3 lub ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych błędnie wskazano, że nie zastosowano ww. procedury wezwań, podczas gdy wystosowano takie wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 i ust. 3a do złożenia oraz uzupełnienia wymaganych dokumentów do wykonawcy najwyżej ocenionego w postępowaniu pismem z dnia 26 września 2019 r. W piśmie wezwano wykonawcę do złożenia m.in.: prawidłowych oświadczeń wstępnych wymaganych na podstawie art. 25a ust. 1 ww. ustawy, gdyż złożone przy ofercie oświadczenia nie były podpisane przez wszystkich wspólników spółki cywilnej, oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej, aktualnej umowy spółki cywilnej regulującej współpracę przedsiębiorców. Wskazanie w protokole postępowania ww. danych było wymagane postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 12 ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stosownie do których protokół w zależności od zastosowanego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera informacje, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz informacje dotyczące: wezwania do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w zakresie dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw;

Ponadto, stosownie do art. 2 pkt 7b powyższej ustawy prawo zamówień publicznych, protokół postępowania jest to dokument sporządzany przez zamawiającego, który potwierdza przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- w umowie o zamówienie nr ZP.271.08.2019 zawartej w dniu 10 października 2019 r. wskazano okres rękojmi na przedmiot umowy krótszy od okresu jaki wynikał z oferty wykonawcy w związku z postanowieniami w tym zakresie ujętymi w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powyższym naruszono art. 140 ust. 1 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. W powyższej umowie o zamówienie w § 11 pkt 1 i pkt 2 ustalono następujący okres gwarancji i okres rękojmi:
- odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego,
- Wykonawca udziela 84-miesięcznej (tj. 7 lat) gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego.

Zgodnie z opisem kryterium oceny ofert zawartym w pkt IV.2 ogłoszenia o zamówieniu, jednym z kryterium oceny ofert był termin gwarancji i rękojmi, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt 14. „Opis kryteriów, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze ofert” wskazano jako jedno z kryterium oceny ofert – długość okresu gwarancji – 5% , przy czym w uwagach do opisu kryteriów wskazano, że wydłużenie okresu gwarancji ponad 5 lat (był to minimalny wymagany okres gwarancji) jest równoznaczne z jednoczesnym wydłużeniem okresu rękojmi. Zatem z powyższego opisu kryterium oceny ofert wynikało, że intencją Zamawiającego było, by zaoferowany okres gwarancji był jednocześnie odnoszony również do okresu rękojmi.
Wykonawca, w swojej ofercie podał maksymalny okres gwarancji, tj. 84 miesiące, otrzymując w ramach tego kryterium najwyższą ilość punktów.

Uprawnienia wynikające z rękojmi nie są tożsame z uprawnieniami z gwarancji, zgodnie bowiem z art. 579 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn.zm.) kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Stosownie do art. 556 ww. ustawy, rękojmia polega na tym, że sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Natomiast w myśl art. 577 § 1 powyższej ustawy, udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

- zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego w formie pieniężnej, dokonano po upływie 48 dni od dnia potwierdzenia prawidłowego wykonania umowy, czym naruszono art. 151 ust. 1 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie ze wskazanym przepisem zamawiający zobowiązany był zwrócić zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

Prawidłowe wykonanie zamówienia potwierdzono protokołem odbioru spisanym dnia 29 listopada 2019 r., natomiast zwrotu zabezpieczenia w kwocie 12.360,19 zł dokonano dopiero w dniu 17 stycznia 2020 r.

Zadania w zakresie przygotowania dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne oraz poinformowania Referatu Finansowego o konieczności zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy należały do pracowników Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych, Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Oświaty. Nadzór w tym zakresie pełnił Kierownik tego Referatu.

Czynności związane z przeprowadzeniem postępowania wykonywali członkowie Komisji Przetargowej powołanej zarządzeniem Nr 0050.111.2019 Wójta Gminy Rędziny z dnia 5 września 2019 r. Protokół postępowania o zamówienie został sporządzony przez Inspektora ww. Referatu i zatwierdzony przez p. Pawła Militowskiego – Wójta Gminy Rędziny. Umowę o zamówienie nr ZP.271.08.2019 z dniu 10 października 2019 r. podpisał w imieniu zamawiającego p. Paweł Militowski – Wójt Gminy Rędziny.

Wniosek nr 1
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy Rędziny w zakresie prawidłowego przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia tj.:
- żądania od wykonawców złożenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wyłącznie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, które zostały wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stosownie do przepisów art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), z uwzględnieniem postanowień § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych ora innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415)
- wskazywania w protokole postępowania o udzielenie zamówienia wszystkich dokumentów stanowiących załączniki do protokołu, stosownie do wymogów art. 73 ust. 1 ww. ustawy oraz § 3 pkt 20 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 434), z uwzględnieniem wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia. - dokonywania zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, stosownie do art. 453 ust. 1 ww. ustawy, mając na uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).8 odpowiedzi na “Kontrola RIO wykazała, że nikt nie panuje nad urzędnikami!”

 1. Z Osiedla pisze:

  Ludzie. !!!!To jest przerażające, co wyprawia się w tej gminie. Naszej kochanej, chciałoby się powiedzieć wymarzonej, z fajnymi ludźmi gminie, utrzymywanej z NASZYCH ciężko zapracowanych pieniędzy.!!!!
  Kogo wybraliście na wójta i do rady gminy ? !!!!
  Może pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma coś do powiedzenia w tej kwestii ? !!!!

  51
 2. Ehe pisze:

  A ja się zastanawiałam, dlaczego Pan wójt nie lubi Pana redaktora? Musi być jeszcze sporo takich “kwiatków”… Stąd ten pozew. A nuż uda się wygrać i zamknąć usta Pana redaktora.

  41
  • mieszkaniec pisze:

   Przecież w tym czasie kierownikiem d/s przetargów była Olszewska, która teraz awansowała na sekretarza pytam za co? skoro na niczym sie nie zna. Jak wielokrotnie było pisane ta osoba to wyrafinowana, żądna władzy i wielkich pieniedzy!!! Ona zrobi wszystko żeby dostać ciągle więcej i więcej kasy !! To typowa karierowiczka, po trupach, a do celu teraz wychodzi, że ma wielkie mniemanie o sobie, a na niczym sie nie zna. !!! Bardzo proszę pociągnąć ją do odpowiedzialności karnej. Ta osoba nie nadaje się do pracy i współpracy wbita w ambicję tylko nie wiadomo dlaczego to jest zwykły głąb. Ale takimi się obstawia Militowski gdzie komisja rewizyjna rady? Dlaczego boją się podjąć kontroli chyba nic nie umią i się nie znają, dlaczego pchali się na radnych oszołomy? Nas może tylko uratować REFERENDUM IM SZYBCIEJ TYM LEPIEJ DLA MIESZKAŃCÓW.

   35
 3. Grabarz komuny pisze:

  Przeczytajcie proszę całe wystąpienie Prezesa RIO z Katowic, w poszczególnych działach są różne zapisy nieprawidłowości i wnioski. Po przeczytaniu można dostać epilepsji.
  Kochani , kogo wybraliście na wójta i do rady gminy. Włosy na głowie stają deba, wnioski pokontrolne zapierają dech w piersiach. Tego nie da się czytać na spokojnie.
  A Militowski z Bajorową atakują panią radną Warwasinską, że ta ośmiela się składać interpelacje i co nieco zrobić dla gminy.
  Wy po prostu nie macie wstydu!!!!!!!

  34
 4. Mieszko pisze:

  Szanowni mieszkańcy…
  Ta grupa ludzi co głosuja Militowskiemu jakmon chce doprowadzi naszą gmine do zapaści finansowej. Budrzet zamkniety na rok 2020 z ponad 20 milionowym długiem..
  Połowa stycznia a Zalezni od Militowskiemu znów dają zielone światło i 2 miliony kolejne zadłuzenia..Co wy jesteście za radni, czy wy do szkoły nie chodziliscie!!!! Cyfer nie znacie…Pchaliście się tam po to, aby załatwić pracę rodzinie, córuni, znajomemu etc. a ludzie ktorzy was wybierali ma Cię ich szeroko w dupie..jak spojrzycie w twarz tym ludziom na ulicy ??? Skandal!!!
  Czy was sumienie nie męczy że robicie żle??
  Brak słów, gdzie odrobina szacunku do wyborców????? Nie może trwać to dłużej, trzeba to szypko rozbić te klany!!!!

  38
 5. Mieszkańcy Gminy pisze:

  Po dokumencie RIO można postawić zasadnicze pytanie. Po co taka armia zatrudnionych urzędników w gminie, skoro jest tyle nieprawidłowości. To nie ma sensu, gdyż tym ludziom wypłaca się wynagrodzenie za pracę, a dodatkowo otrzymują dodatki specjalne, premie, nagrody. Wychodzi na to, że nieprawidłowości nieprawidłowościami, a nagrody, premie, dodatki specjalne, po prostu się tym ludziom należały !!!!!!!!!Gdzie był nadzór nad urzędnikami. Merytoryczny nadzór ?
  Pytanie jest jedno : czy słusznie urzędnicy gminni otrzymują NASZE CIĘŻKO ZAROBIONE pieniądze, w formie nagród i premii, dodatków specjalnych, skoro wnioski z raportu RIO są PORAŻAJĄCE !? Po czymś takim pozostaje tylko APEL do wójta. Pawle Militowski, miej odwagę i honor. !!ZŁÓŻ DYMISJE Z URZĘDU WÓJTA DLA DOBRA NAS WSZYSTKICH !!!

  Prośba do Pana Redaktora, aby zwrócił się do wójta o udzielenie informacji publicznej, dotyczącej wszystkich jego delegacji służbowych od początku pierwszej kadencji. To może wyjaśnić, czy wójt miał w ogóle czas, aby nadzorować urzędników i czy właściwie dobierał urzędników na poszczególne stanowiska.

  30
 6. Mieszkanka Osiedla pisze:

  Czuję się niezwykle upokorzona i jestem zdruzgotana uwagami pracy urzędu gminy Rędziny, które zamieścił w wystąpieniu Prezes RIO Katowice. Jeszcze tak źle w tej gminie nigdy nie było !!
  I wiem również , że może być tylko gorzej.

  33
 7. Mieszkańcy Osiedla pisze:

  Szanowni Mieszkańcy Gminy – sprawa jest banalnie prosta, aby sprawdzić jak toczy się życie samorządowe w naszej gminie. Należy wystąpienie RIO porównać z protokołami kontroli Komisji Rewizyjnej. Pod warunkiem, że takowe się odbywały. Zobaczymy wówczas, czy Komisja też zauważyła te nieprawidłowości, jakie dała zalecenia i komu, czy nie zajmowała się zagadnieniami, o których mowa w piśmie kontrolnym RIO.
  Pani Radna Warwasińska, bardzo prosimy o skontrolowanie tego zjawiska. Jeśliby okazałoby się , że Komisja nie zajmowała się zagadnieniami wymienionymi w protokole pokontrolnym lub nie zauważyła nic niepokojącego, należy cały skład Komisji Rewizyjnej zdymisjonować (odwołać). !!!

  29

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *