zachmurzenie duże
piątek
Reklama
Do końca lutego trwa nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w gminie Rędziny
17 lutego 2022 r. | 11:29
0

Urząd Gminy Rędziny poinformował, że 28 lutego 2022 r. trwa nabór wniosków na dotację na wymianę źródeł ciepła. O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Rędziny ul. Wolności 87.

UWAGA!

  • Wniosek o dofinansowanie należy złożyć przed zakupem i wymianą istniejącego systemu grzewczego.
  • Warunkiem ubiegania się o przyznanie dofinansowania jest:
  1. Złożenie wniosku o przyznanie dotacji;
  2. Zawarcie umowy o udzielenie dotacji;

3.Realizacja inwestycji wymiany systemów grzewczych, które przyczynią się do popraw i ochrony środowiska, na zasadach
i w terminie określonym w niniejszym regulaminie.

Przy udzielaniu dofinansowania pod uwagę będą brane koszty poniesione po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji

O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne, które:

 

1) posiadają tytuł prawny do nieruchomości, na której położony jest budynek lub lokal mieszkalny, w którym planuje się instalację ekologicznego systemu grzewczego;

2) posiadają pisemną zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości
na wykonanie inwestycji a w przypadku współposiadania również pisemną zgodę współposiadaczy;

3) planują zdemontować tradycyjny węglowy kocioł rusztowy w istniejącym budynku mieszkalnym, który został oddany do użytkowania minimum 5 lat przed datą złożenia wniosku;

4) Nie dopuszcza się sytuacji, kiedy układ grzewczy stanowią dwa równoważne źródła ciepła, włączone w instalację c.o., jak np. kocioł węglowy wraz
z gazowym, kocioł węglowy wraz z olejowym, wymiennik ciepła i kocioł. Dopuszcza się źródła pomocnicze np. dogrzewanie za pomocą kominka lub energii elektrycznej;

5) w okresie 5 lat od dnia otrzymania dotacji nie zmienią źródła ciepła
na emitujące większą ilość zanieczyszczeń do powietrza (pyłu, CO2), pod rygorem zwrotu dotacji;

6) nie posiadają jakichkolwiek nieuregulowanych, a wymagalnych zobowiązań właściciela/właścicieli budynku wobec Gminy Rędziny oraz jej jednostek podległych, a w szczególności zobowiązań podatkowych, w opłacie
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu podatków i opłat lokalnych – wg stanu na dzień złożenia wniosku.

 

Warunkiem ubiegania się o przyznanie dofinansowania jest:

1) Złożenie wniosku o przyznanie dotacji;

2) Zawarcie umowy o udzielenie dotacji;

3) Realizacja inwestycji wymiany systemów grzewczych, które przyczynią się do poprawy i ochrony środowiska, na zasadach i w terminie określonym w niniejszym regulaminie.

Nie przyznaje się dotacji na:

1) dokumentację sporządzoną w ramach przygotowania zadania (projekt budowlano-wykonawczy przyłącza lub montażu instalacji);

2) zakup przenośnych źródeł ciepła (tj. dmuchawy, przenośne grzejniki olejowe, elektryczne itp.) i innych nie stanowiących stałego wyposażenia lokalu
lub budynku mieszkalnego;

3) zaopatrzenie nowo powstających obiektów w ekologiczne źródła ciepła;

4) budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych i gazowych;

5) zakup zasobnika ciepłej wody użytkowej oraz grzejników.

6) zakup przenośnych urządzeń grzewczych,

7) wykonanie instalacji w nowobudowanych obiektach; (tj. użytkowanych nie dłużej niż 5 lat od dnia prawomocnego zawiadomienia o zamiarze przystąpienia do użytkowania lub od dnia uzyskania prawomocnej decyzji na użytkowanie),

8) zmianę lub modernizację istniejącego już ogrzewania ekologicznego (w tym również na korzyść ogrzewania niskoemisyjnego) oraz w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach posiadających dwa źródła ogrzewania – w tym jedno ekologiczne,

9) zmianę systemu ogrzewania lokali przeznaczonych pod działalność gospodarczą znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, oraz w budynkach mieszkalnych – posiadających odrębne źródło ogrzewania. /UG/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *