pochmurnie
16°
14°
wtorek
Reklama
Mistrzostwa Polski Pumptrack Battle 2019
05 września 2019 r. | 23:35
0

W niedzielę 8 września 2019 ROKU na terenie gminy Rędziny (Rudniki ul. Dworcowa 15c) odbędą się Mistrzostwa Polski Pumptrack Battle.

Zawodnicy będą konkurować w systemie pucharowym w kategoriach:
- Pierwszy start (osoby które nigdy nie brały udziału w zawodach)
- Junior (roczniki 2001-2004),
- Open (ur. w 2000 r. i wcześniej),
- Masters (ur. w 1989 r. i wcześniej),
- Women ( ur. W 2004 r. i wcześniej).
(w kategoriach Open/Women/Masters nagrody pieniężne)

Poza kategoriami pucharowymi odbędą się zmagania dla dzieci KIDS PUMPTRACK BATTLE w kategoriach:
- Chłopcy rocznik 2008-2011
- Chłopcy rocznik 2005-2007
- Dziewczynki rocznik 2005-2011.

Tor położony jest w sercu nieczynnego urokliwego kamieniołomu Lipówka, co gwarantuje niesamowite wrażenia.

Harmonogram imprezy:
- start g. 9:00
- zapisy do dyscypliny KIDS PUMPTRACK BATTLE od g. 9.00 do g.10.30,
- zapisy do dyscypliny MISTRZOSTWA POLSKI PUMPTRACK BATTLE od g. 10:00 do g. 11:30,
- treningi dla wszystkich kategorii od g. 9:00 do g. 10:30
- rozpoczęcie zawodów KIDS PUMPTRACK BATTLE o g.11.00,
- rozpoczęcie MISTRZOSTWA POLSKI PUMPTRACK BATTLE o g. 12:30,
- planowane zakończenie ok. g. 17:00

REGULAMIN ZAWODÓW MISTRZOSTWA POLSKI PUMPTRACK BATTLE 2019:

1. Cele zawodów
− Zapoznanie mieszkańców GMINY RĘDZINY z tematyką kolarstwa górskiego
− Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
− Promocja Rędzin jako gminy przyjaznej rowerom
− Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach

2. Nazwa imprezy MISTRZOSTWA POLSKI PUMPTRACK BATTLE 2019

3. Organizator: Urząd Gminy Rędziny, ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny;
Wykonawca: ‘Flow up’, ul. Witosa 38b, 42-242 Rędziny kontakt: flowup.biuro@gmail.com

4. Termin oraz miejsce rozgrywania zawodów
Rędziny, 8 września 2019 roku ,teren nieczynnej kopalni kamienia wapiennego Lipówka (wjazd od ulicy Dworcowej 15C).

5. Kategorie wyścigu PUMPTRACK BATTLE
- Junior (roczniki 2001-2004),
- Open (ur. w 2000 i wcześniej),
- Masters (ur. w 1989 i wcześniej),
- Women (ur. w 2004 i wcześniej)
- Pierwszy Start (osoby które nigdy nie brały udziału w zawodach)
+ kategorie dziecięce w PUMPTRACK BATTLE
- Chłopcy rocznik 2008-2011
- Chłopcy rocznik 2005-2007
- Dziewczynki rocznik 2005-2011

Zawodnicy z rocznika poniżej 18 roku życia muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.

6. Warunki uczestnictwa
PUMPTRACK BATTLE to zawody ogólnodostępne zarówno dla zawodników z licencją PZKol jak również amatorów (odpowiednie kategorie). Uczestnikiem będzie każda osoba, która spełni następujące warunki:
− Dokona rejestracji w Biurze zawodów Organizatora (Kamieniołom Lipówka) 8 Września 2019 r., g. 9:00-10:30
− W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na formularzu dostępnym na stronach obu wydarzeń
− Dokona opłaty startowej w dniu zawodów w Biurze zawodów Organizatora
− Posiada sprawny rower z dwoma działającymi hamulcami, kask, mocno rekomendujemy ochraniacze zabezpieczające (nakolanniki, ochraniacze na łokcie, ochraniacz kręgosłupa – żółw) oraz rękawiczki.

Wypełniając kartę zgłoszeniową uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i
organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na
własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie
szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego
lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z
zawodami.
Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do
organizatora. Zobowiązuję się do przestrzegania zarządzeń służb porządkowych, sędziów oraz warunków
regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w.
zawodach. Mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach sportowych, bez ryzyka utraty
zdrowia bądź życia. Zapoznałem się z formułą i trasą zawodów. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z uczestnictwa w zawodach. Posiadam ważne ubezpieczenie w zakresie następstw
nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz kontuzji sportowych. W czasie zawodów nie będę
pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź innych substancji wywierających niekorzystny
wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka wynikającego z uczestnictwa w zawodach.
W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego,
poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z
moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem
zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz
zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr
133, poz.883).

7. Opłaty startowe
Zapisy na zawody przyjmowane są w dniu zawodów dla wszystkich kategorii w Biurze zawodów Organizatora wyłączając kategorie dziecięce mieszkańców gminy Rędziny
! Opłata startowa: 30 zł
! Opłata startowa uiszczana jest w dniu zawodów Biurze Organizatora.
W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:
- zabezpieczenie medyczne
- numer startowy.
Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów.

8. Zasady rozgrywania
− Czas mierzony jest w dwóch przejazdach (kwalifikacje, finał)
− Ilość zawodników klasyfikujących się do finału jest uzależniona od ilości zapisanych
zawodników i zostanie podana przez organizatora w dniu zawodów.
− Zwycięzcy klasyfikowani są według kolejności czasów przejazdu w finale.
Niestawienie się na start grozi dyskwalifikacją.
− Zawodnicy startują z numerami dostarczonymi przez organizatora, umieszczonymi na
kierownicy z przodu roweru.
− W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują Sędzia Główny w
porozumieniu z Organizatorem zawodów.

9. Przepisy Bezpieczeństwa:
− Zawodnicy są obowiązani do bezwarunkowego podporządkowania się decyzjom sędziów głównego i odcinkowego,
- Zatrzymani zawodnicy spokojnie, lecz bezzwłocznie, muszą udać się na metę i zgłosić
do sędziego głównego zlokalizowanego w okolicy bramki startowej.

10. Ramowy Program Zawodów – 9 Września 2019:
start o godzinie 9:00, planowane zakończenie ok. godziny 17:00, a pełny harmonogram imprezy na stronie wydarzenia!

11. Kary:
Sędzia Główny może zastosować następujące kary:
− Upomnienie
− Kara czasowa
− Dyskwalifikacja

12. Postanowienia końcowe
− Uczestnicy zawodów są zobowiązani do ubezpieczenia się we własnym zakresie;
− Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich;
− Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów);
− Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom biorącym udział w zawodach niezbędną opiekę medyczną na czas trwania zawodów;
− Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje, wypadki na trasie,
kradzieże;
− Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną;
− Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie
trwania zawodów;
- Użyczający teren przeznaczony pod zawody: CEMEX Polska Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub w mieniu poniesione przez kogokolwiek w związku z używaniem trasy zawodów zlokalizowanej na przedmiocie użyczenia- nieczynna kopalnia kamienia wapiennego Lipówka; w trakcie przygotowywania trasy zawodów w czasie trwania umowy użyczenia teren będzie zamknięty dla wszelkiego użytku publicznego.
− Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie;
− Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych;
− Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy zjazdu i szczególną troskę o środowisko naturalne;
− Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej, przestrzegania zasad fair play;
− Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z Organizatorem zawodów.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *