bezchmurnie
27°
26°
poniedziałek
Reklama
Ostatnia szansa na zapisy na Poligon Rudniki 2023
15 września 2023 r. | 14:18
10

30 września w Rudnikach odbędzie się impreza pn. Poligon Rudniki 2023 - bieg na 6km z przeszkodami.

Oprócz samego biegu, organizatorzy zapewnią atrakcje dla najmłodszych oraz poczęstunek KGW.

Zapisy tylko do dziś!

regulamin:

1. CEL IMPREZY
- promowanie Gminy Rędziny
- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku,
rekreacji i dobrej zabawy.

2. ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach, Gmina Rędziny.

3. DATA IMPREZY I MIEJSCE STARTU

Termin zawodów : 30 września 2023
Miejsce startu – Rudniki k/Częstochowy, ul. Ogrodowa ( Pumptrack ), Gmina
Rędziny
Rodzaj imprezy :
- BIEG SURVIVALOWY

4. BIURO ZAWODÓW
- Biuro Zawodów otwarte będzie w dniu zawodów od godziny 9.00, mieścić się
będzie przy pumptracku w Rudnikach, ul. Ogrodowa

5. WARUNKI UCZESTNICTWA
Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu w zawodach mają osoby w wieku od
3 lat do 60 +
- w przedziale wiekowym 3 – 17 lat konieczna jest pisemna zgoda rodziców lub
opiekunów prawnych
- poniżej 15 roku życia start tylko w obecności rodziców lub opiekunów prawnych
Uczestnikiem imprezy może być osoba, która dokona zapisu, opłaty startowej
zgodnie z cennikiem i w dniu zawodów przed startem odbierze w Biurze Zawodów
numer startowy.
W celu zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie niezbędne
dokumenty wymagane przez organizatora (np. zgoda rodziców w przypadku osób
niepełnoletnich itp.)
Istnieje możliwość wypełnienia dokumentów w dniu imprezy w Biurze Zawodów
Rejestracja zawodników :
- elektroniczna na stronie www.zmierzymyczas.pl , zgłoszenie internetowe możliwe
jest do 15 września 2023 roku.
- osobista w dniu imprezy w Biurze Zawodów w godzinach 9.00 – 10.00. W tym
przypadku zawodnik uiszcza opłatę podczas rejestracji. Zapis w dniu imprezy nie
gwarantuje otrzymania koszulki.

6. KATEGORIE / TRASA I DYSTANS
Kategorie biegu survivalowego:
A. Dzieci i młodzież (dziewczyny i chłopaki):
 kat I - wiek 3 - 5 lat
 kat II - wiek 6 - 8 lat
 kat III - wiek 9 - 11 lat
 kat IV - wiek 12 - 13 lat
 kat V - wiek 14 – 16 lat
Długość trasy ok. 800 m.
Trasa wiedzie torem z przeszkodami przystosowanymi stopniem trudności
do możliwości dzieci i młodzieży. Trasa jest otaśmowana na całej długości.
B. Kategoria Open:
Kobiety i mężczyźni rocznik 2006 i starsi (wiek 17+)
Dystans biegu: ok. 5 km. Dokładny dystans oraz przebieg trasy zostaną wyznaczone
na kilka dni przed biegiem i nie są wcześniej ujawniane. Długość trasy będzie
uzależniona od panujących warunków atmosferycznych.
Na trasie każdego z biegów znajdują się przeszkody, których liczba i stopień
trudności uzależniona jest od kategorii wiekowej uczestników.
Organizatorzy przewidują dwa rodzaje przeszkód:
- naturalne np. błoto wzniesienia drzewa, doły itp.
- sztuczne np. ściany, zasieki, zbiorniki z wodą itp.
Za każde niepokonanie przeszkody dopuszcza się wykonanie 20 karnych burpees.
Nie można skracać trasy biegu wychodząc poza taśmy wyznaczające trasę.

7. OPŁATA STARTOWA
Rejestracja elektroniczna i wpłata na konto:
Kategoria I – II - brak opłaty
Kategoria III – V - 35,00 zł
Kategoria OPEN - 70,00
Numer konta bankowego
80 1020 1664 0000 3102 0203 8974
W tytule przelewu należy zamieścić imię i nazwisko zawodnika, kategorię oraz nazwę
imprezy: Poligon 2023
Rejestracja i opłata w dniu zawodów:
Kategoria I – II - brak opłaty
Kategoria III – V - 45,00 zł
Kategoria OPEN - 90,00

8. POMIAR CZASU I MIEJSCA NA MECIE
Pomiar czasu rozpocznie się w chwili startu zawodników. Początek
pomiaru jest jednakowy dla wszystkich zawodników niezależnie od miejsca
zajmowanego przez zawodnika na starcie.
O pozycji w klasyfikacji będzie decydować czas przybycia poszczególnych
zawodników na metę w poszczególnej kategorii.
Limit czasu na pokonanie 5 km. trasy biegowej to 45 minut. Po upływie tego czasu
zawodnik nie będzie klasyfikowany.

9. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
Uczestnicy zawodów otrzymują:
- pakiet startowy : woda, baton, koszulka
- medal pamiątkowy
- puchary dla zwycięzców
- zabezpieczenie medyczne

10. NAGRODY
Podczas zawodów nagradzane będą pierwsze trzy miejsca we wszystkich
kategoriach wiekowych w klasyfikacji ogólnej kobiet i mężczyzn.
Kategoria OPEN
I miejsce - 500,00 zł
II miejsce - 300,00zł
III miejsce - 200,00 zł
Kategorie I - V (dziecięce i młodzieżowe) nagrody rzeczowe

11 . PROGRAM ZAWODÓW
Początek o godzinie 10.30
Odprawa techniczna na linii startu 5 minut przed każdym startem
Kolejność startów:
Godzina 10.30 - Kategoria Open
Dzieci i młodzież:
Godzina 11.00
kat I (wiek 3 - 5 lat), kat II (wiek 6 - 8 lat), kat III (wiek 9 - 11 lat)
Godzina 11.20
kat IV (wiek 12 - 13 lat), kat V (wiek 14 - 16 lat)
Wyniki i rozdanie nagród w biegu survivalowym odbędzie się około godziny
13.00

12. SZCZEGÓŁY
- Zawody zostaną przeprowadzone na terenie nieczynnego kamieniołomu Lipówka w
Rudnikach i na terenie obok pumptracka wzdłuż DK91 Organizator zastrzega sobie
możliwość zmiany trasy.
- Trasa będzie oznakowana, zabezpieczona przez osoby porządkowe
lub inne służby.
- Zawodnicy będą stratować w grupach po 4 osoby, w minutowych odstępach
czasowych. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia
startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu zawodów.
O ustawieniu na starcie zdecyduje przedstawiciel Organizatora
- Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania
niniejszego regulaminu oraz do zachowania zasad fair play
- Ze względu na charakter zawodów, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem
otarć, zadrapań, a także drobnych ran powierzchniowych podobnego typu. Warunki
atmosferyczne mogą sprzyjać urazom kończyn, przemoczeniu. Odpowiedzialność za
powstałe urazy ponosi wyłącznie Uczestnik. Uczestnik bierze udział w biegu na
własną odpowiedzialność.
- Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który
znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających,
agresywnemu, w stroju zagrażającym bezpieczeństwu (m.in. buty z kolcami), a także
podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu
pozostałych Uczestników. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo
żądania zwrotu wpisowego.
- Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z
trasy zawodników, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej,
natychmiastowego ogrzania organizmu lub opieki w innym zakresie.

13. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie
mogą zanieczyszczać trasy wyścigu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane
będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w
pobliżu i na trasie zawodów.

14. INFORMACJE KOŃCOWE
- Każdy pełnoletni uczestnik zawodów bierze udział w zawodach na własną
odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność prawną za wszystkie szkody
wyrządzone przez siebie.
- Za niepełnoletnich uczestników zawodów oraz za wszystkie szkody przez nich
wyrządzone odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
- Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb
porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z
odpowiedzialności.
- Poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia uczestnik akceptuje niniejszy regulamin
a w szczególności warunki uczestnictwa w zawodach i zgłasza swoje uczestnictwo w
w/ w zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda
rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej.
- Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w zawodach w trakcie ich trwania
powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie
zawodów lub w Biurze Zawodów.
- Uczestnik wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, że dane w nim zawarte są
zgodne z prawdą, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki regulaminu
zawodów oraz zapewnia, że stan zdrowia, w jakim się znajduje umożliwia udział w
zawodach.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie
trwania zawodów.
- Organizator, i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z
przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem
uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i
majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez
uczestników imprezy.
- Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy
w Rędzinach oraz Gminny Ośrodek Kultury- Gminną Bibliotekę w Rędzinach oraz
firmę zmierzymyczs.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
- Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą,
a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio
i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora.
- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do
wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym momencie
- Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą,
a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio
i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora.
- Odmowa zawodnika na publikacje jego wizerunku lub udzielonego wywiadu jest
równoznaczna z brakiem prawa do udziału w Zawodach.
- W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin, decyzje i rozstrzygnięcia
będą leżały po stronie Organizatora w oparciu o przepisy prawa i zasady rywalizacji
Fair Play.
W trakcie imprezy dostępny jest numer alarmowy organizatora: 692 485 43610 odpowiedzi na “Ostatnia szansa na zapisy na Poligon Rudniki 2023”

 1. długodystansowiec pisze:

  hola hola !
  to ludzie w ramach promocji gminy będą zapierda**ć upoceni po kamieniołomie a rudy łeb w tym czasie bedzie pukał spokojnie w pyrzowickich hotelach z jakuzy ?!

  22
  • radnykupitaniopolenabrata pisze:

   a co, “rudy łeb” ma pukać upocony w kamieniołomie a ty chcesz zapie**lać spokojnie w jakuzy? trzeba się było uczyć, biegałeś z łbem w reklamówce wypełnionej oparami butaprenu zamiast trzymać łeb w książkach to teraz zapie**laj w kamieniołomie tempy robolu !!!!

   20
   • Kasieńka pisze:

    radnykupitaniopolenabrata, nie szalej. twój ryży pan ma kuśkę mikroskopijną.Nawet zaklinacz węży nie pomoże.

    19
    • radnykupitaniopolenabrata pisze:

     Pochwal się incelu ile zarabiasz na tym magazynie, to też się pośmiejemy 🙂

     17
     • Mieszkaniec Osiedla pisze:

      mikrofallus rudy łeb ?

      16
     • halinazmiensnego pisze:

      pamiętaj – nigdy nie dyskutuj z zapijaczonym robotnikiem – najpierw sprowadzi cie do swojego poziomu a później załatwi “doświadczeniem”; robola trzeba walić od razu obuhem w łep, w przeciwnym razie nie zrozumie !

      1
      10
     • hałabała pisze:

      Halinko seks w nocy był?
      a tylko ręka…..
      Przestań się trzepać kompulsywny onanie a rozumek wróci.

      11
      1
 2. bez ogródek pisze:

  ssiesz mu pałę wiejski psychopato?
  po co się tak upadlasz?
  wstań z kolan bądź menszczyznom nie mientkom fajom!

  21
 3. marzenia się spełniają pisze:

  To są jakieś jaja. Jaka to jest promocja dla gminy gminy, skoro uczestnicy tej szopki mają płacić po 90 złotych, tylko za to, że uwaleni w kurzu będą latać po kopalni. ?Dodatkowo żądają dbałości o środowisko. A jak się komu zachce, to gdzie ma się wykasztanić, w gacie ? Poza tym, co robią zużyte opony porzucone na terenie przyległym do DK-91.One dopiero degradują środowisko !Ten program opracował chyba jakiś pełnosprawny inaczej !!!

  21
 4. Mieszkanka Rędzin pisze:

  Ludziom każe sie aktywizować za ich własne pieniądze, a koleżaneczkom lekką ręką na nagrody i premie poszło ponad 840 tysięcy złotych z naszych podatków. To trzeba mieć tupet i pogardę dla wyborców.

  20

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *