bezchmurnie
21°
19°
sobota
Reklama
fot. ZSP w Kościelcu
Ile zarabiają nauczyciele w ZSP w Kościelcu?
24 lutego 2022 r. | 12:48
10

Skrajne emocje wzbudził materiał dotyczący pensji w ZSP w Rudnikach. Zobaczymy, jakie emocje wzbudzą wynagrodzenia nauczycieli za grudzień 2021 roku w Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

 

Nazwisko Imię Wynagrodzenie  za grudzień /zg z art.30 ust.1 KN/ -netto uwagi
Banaszek-Lis Aleksandra 1.328,81  
Bystry Elżbieta 4.644,77  
Ciecierska Małgorzata 5.283,37  
Dąbrowska Małgorzata 4.388,83  
Domagała Malwina  480,73  
Fras Barbara 3.945,55  
Gajewska Anna 3.087,22  
Hutny Małgorzata 4.868,35  
Jabłoński Krzysztof   676,70  
Kachniarz Joanna 6.024,47  
Kaczmarczyk-Postawa Adriana 4.303,12  
Kalus Katarzyna 3.835,59  
Kolewińska-Kołdon Magdalena   445,59  
Kołomycew Katarzyna 5.823,62  
Kula-Patrylak Małgorzata 3.958,43  
Majchrowska Mirosława 5.130,92  
Musiał Agnieszka 1.276,15  
Nowak Sylwia 2.918,08  
Nowicka Klaudia   886,63  
Pijanka Paulina 3.577,94  
Słabosz Małgorzata 4.181,02  
Stanisz Katarzyna   817,72  
Szyda Katarzyna 2.691,98  
Szymaczek Agnieszka 3.788,67  
Szymaczek Izabela 1.242,20  
Wawrzyniak Dorota 3.994,29  
Żurek Izabela 4.478,09  

 10 odpowiedzi na “Ile zarabiają nauczyciele w ZSP w Kościelcu?”

 1. Koniniok pisze:

  Brać się do roboty to i zarobki będą większe. Przykład brać z dyrektora w Rudnikach. Ze zlecenia wyciągnął ponad 50 klocków .

  14
  1
 2. Ewa pisze:

  Niech każdy nauczyciel pokaże swój PIT wtedy będzie to miarodajne źródło wiedzy. Całe życie, odkąd pamiętam to środowisko utyskiwało na swój los.

  9
  1
  • art pisze:

   Dlaczego mają pokazywać swoje pity? Masz pokazane pensje netto powyżej. W pitach mogą mieć inne dochody niezwiązane z pracą w szkole, mogą być dochody małżonków. Co Cię tak boli? Te pensje czy co? Za małe są ? za duże? jakie? Ja nie chciałem być nauczycielem mam swoją działalność, nie mam urlopu – sam taki los sobie wybrałem – co mam komuś zazdrościć pensji i wakacji? Jak jest tak dobrze to kto Ci broni zostać nauczycielem?
   Przy strajku nauczycieli słyszeliśmy ile to zarabiają, że nauczyciel dyplomowany to zarabia 7 tysięcy… Widać nie zarabiają tyle…

   1
   9
   • Ewa pisze:

    Mnie nic nie boli , tylko całe życie słyszę od tych ludzi pierdole***** i użalanie się nad sobą , a życie pokazuje , że przychody sięgają pod 100 tysięcy rocznie

    7
    2
 3. Mieszkaniec gminy pisze:

  Zapraszam wszystkich zainteresowanych na stronę Biuletynu Informacji Publicznych i zajrzenie
  do złożonego oświadczenia majątkowego dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kościelcu za rok 2020

  1.Wynagrodzenie z tytułu umowę o pracę – 93. 885, , 48 PLN
  2. Działalność wykonywana osobiście – 4. 693. 59 PLN

  jak to się ma do przedstawionej kwoty wynagrodzenia dyrektora w wysokości – 4 868, 35 PLN
  zgodnie z art. 30 ust. 1
  czyli tylko
  wynagrodzenie zasadnicze
  zgodnie z art. 30 ust 2
  2. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.

  8
  1
  • art pisze:

   To samo co w Rudnikach. Art 30 p 1 (a nie ust 1) pewnie zwykła literówka bo po artykule podaje się punkt. Podstawa prawna powinna być art. 30 p 1.
   Te kwoty to wynagrodzenie z dodatkami wymienionymi w art. 30 p 1 ustawy Karta Nauczyciela. Nie widzę innej opcji.

   1
   8
 4. Mieszkaniec gminy pisze:

  Art. 30. – [Wynagrodzenie nauczyciela] – Karta Nauczyciela.
  Dziennik Ustaw Dz.U.2021.1762 t.j.
  Akt obowiązujący
  Wersja od: 29 września 2021 r.
  Art. 30. [Wynagrodzenie nauczyciela]

  1. Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z:
  1) wynagrodzenia zasadniczego;
  2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy,
  3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
  4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia, o którym mowa w art. 53a, i dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5.

  2. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.

  3. Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:
  1) nauczyciela stażysty – 100%,
  2) nauczyciela kontraktowego – 111%,
  3) nauczyciela mianowanego – 144%,
  4) nauczyciela dyplomowanego – 184%
  – kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.
  4. (uchylony).
  5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia:
  1) corocznie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, oraz dla nauczycieli, których tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się na podstawie art. 42 ust. 7, oraz sposób udokumentowania prawa do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego,
  2) sposób obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową i minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 4a,
  3) wykaz stanowisk oraz sprawowanych funkcji uprawniających nauczyciela do dodatku funkcyjnego oraz ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego,
  4) sposób ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy
  – uwzględniając stopnie awansu zawodowego, poziom wykształcenia nauczycieli i wymiar zajęć obowiązkowych, stanowiska kierownicze w szkole i sprawowane funkcje, stopień zaangażowania nauczycieli w pracę oraz zapewniając, że wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy uwzględnia osobistą stawkę zaszeregowania nauczyciela i dodatek za warunki pracy.
  6. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu:

  1) wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33-34a,
  2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3,
  3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach

  – w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o których mowa w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w ust. 3.
  6a. Regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
  6b. (uchylony).
  7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej i ministrem właściwym do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez ministrów wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem art. 33, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w przepisach ustawy lub w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem ust. 7a, uwzględniając wysokości średniego wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w ust. 3, oraz zróżnicowanie szkół prowadzonych przez poszczególnych ministrów.
  7a. Minister Sprawiedliwości, uwzględniając co najmniej wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w ust. 3, określi, w drodze rozporządzenia, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w przepisach ustawy lub w odrębnych przepisach, uwzględniając w szczególności specyfikę organizacji nauki, pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej, a także specyfikę nauczania prowadzonego w warunkach izolacji.
  7b. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia, składniki wynagrodzenia przysługującego nauczycielom, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, ich wysokość oraz warunki i sposób wypłacania, z uwzględnieniem posiadanych stopni awansu zawodowego.

  8. Środki niezbędne na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w ust. 3, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, środki na odpis, o którym mowa w art. 53 ust. 1, środki na świadczenie, o którym mowa w art. 53a, oraz środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych, o których mowa w art. 70a ust. 1, są zagwarantowane przez państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
  8a. W przypadku szkół prowadzonych przez właściwych ministrów środki niezbędne na wynagrodzenia nauczycieli, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, środki na odpis, o którym mowa w art. 53 ust. 1, środki na świadczenie, o którym mowa w art. 53a, oraz środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych, o których mowa w art. 70a ust. 1, są zagwarantowane w budżetach tych ministrów.
  9. (uchylony).
  10. Organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego mogą zwiększać środki na wynagrodzenia nauczycieli, w tym podwyższać minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, ustalone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 pkt 1, oraz minimalną wysokość dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy określoną w art. 34a ust. 2. Organy prowadzące mogą ponadto upoważniać dyrektorów szkół, w indywidualnych przypadkach oraz w granicach ustalonego planu finansowego szkoły, do przyznawania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 pkt 1 lub podwyższonej przez organ prowadzący.
  10a. Podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz minimalnej wysokości dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy określonej w art. 34a ust. 2 następuje w trybie określonym w ust. 6.
  10b. Zwiększenie środków na poszczególne składniki wynagrodzenia dla nauczycieli ponad poziom określony w ust. 3 może odbywać się wyłącznie z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
  11. Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku.

  2
  5
 5. Ewa pisze:

  Tabelki są dla naiwnych. Tylko PIT każdego nauczyciela odzwierciedla jego faktyczne dochody !!!
  Na podstawie tabelki należałoby tym ludziom współczuć takich zarobków. Kochani Podatnicy, nie dajmy się nabijać w butelkę. !!!
  Tak po prawdzie, to środowisko ma wypasione pensje i ogromne możliwości “dorobienia” do nich. Przykładem dyrektor szkoły z Rudnik .

  6
  2
  • Ewa pisze:

   Boli Cię coś ? Idź pracuj dorabiaj.
   Masz pensje w tabelce czego chcesz ? Pensje są z dodatkami. Tyle zarabiają na rękę nauczyciele, ku… czego się tu doszukiwać. Idź pracować do szkoły i zarabiaj te krocie. Wielka pensja 4500 ja pier…. czym wy się ludzie podniecacie? Zarzucanie że dyrektorzy podali nieprawdę w tych oświadczeniach. Zakompleksione redzinskie szuje brać się do roboty, w wolnym kraju żyjemy. Możecie być nauczycielami, dyrektorami, wójtami, kim tylko chcecie. Do dzieła

   2
   4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *